ไทยยูเนี่ยน ยกระดับผลงานอีกครั้ง ด้วยการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI Emerging Markets เป็นปีที่สอง

บรรยายใต้ภาพ - ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน

บรรยายใต้ภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา) - นายคณิน แก้วอินทร์ (ซ้าย) รองผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน บมจ. ไทยูเนี่ยน กรุ๊ป นายคมกฤช ซอโฉม ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม นายเศรษฐกูล โชติเชย ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีอนามัย และสิ่งแวดล้อมองค์กร และนายกฤษณะ วงษ์เสงี่ยม (ขวา) ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายความปลอดภัย อาชีอนามัย และสิ่งแวดล้อมองค์กร แสดงถึงความภาคภูมิใจที่บริษัทได้เป็นสมาชิกของ DJSI Emerging Markets ประจำปี 2558 เป็นบริษัทอาหารทะเลระดับโลกของไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ สอง ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนใน ระดับสากล

กรุงเทพ – (28 กันยายน 2558) – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้น นำระดับโลก ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ DJSI ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ประจำปี 2558 อีกครั้ง ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยมีระดับคะแนนรวมเพิ่มขึ้นถึง 67 เปอร์เซนต์ จากการพัฒนาผลการดำเนินงานในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดการผลกระทบทางสังคม ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วเราได้รับเกียรติอย่างมากที่ได้อยู่ในดัชนีของ DJSI ซึ่งปีนี้เรายังคงสามารถรักษามาตรฐานได้อีกครั้งนั่นแสดงให้เห็นว่า เส้นทางด้านความยั่งยืนของเราเดินมาอย่างถูกต้องในการสร้างสมดุลระหว่าง นโยบายด้านความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจบนรากฐานของการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมของเราที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากความท้าทาย มากมาย การสร้างสมดุลของความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างถือเป็นความมุ่งมั่นในการ ดำเนินธุรกิจของเรา การที่เราได้เป็นสมาชิก DJSI อีกครั้ง จึงเปรียบเสมือนการได้รับรองถึงความพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจมีการ ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของเราอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สำหรับ DJSI นี้ เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยแต่ละปีจะมีการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่มาเข้าร่วมการประเมินด้านความ ยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA) กว่า 3,000 บริษัท โดยรวม 800 บริษัท ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่จากอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทที่ถูกเลือกเข้ามาอยู่ในดัชนีดาวโจนส์นี้จะต้องได้รับการประเมินตาม หลักเกณฑ์โดยจะครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมิติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมนั้นๆ บริษัทที่สามารถผ่านการประเมินจะเข้าสู่กลุ่มดัชนีนี้

ไทยยูเนี่ยน ถือเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกในกลุ่มอาหารที่ได้เข้าสู่กลุ่มดัชนี DJSI นี้ สองปีติดต่อกัน และยังเป็นหนึ่งใน 14บริษัทจดทะเบียนของไทยที่ได้เป็นสมาชิกในดัชนีของ DJSI ในปี 2558

ดร. เดเรียน แมคเบรน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวเสริมว่า “สำหรับไทยยูเนี่ยนการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในดัชนีความยั่งยืนระดับสากลอย่าง DJSI นับเป็นเกียรติอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับรองจากองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระ ย่อมแสดงให้เห็นถึง ความสามารถของเราในการดำเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นของเราในเรื่องของธรรมาภิบาล การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย การพัฒนาและการจัดการด้านบุคลากร การมีส่วนร่วมทางสังคมตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่ เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท”

“เส้นทางความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน เกิดจากฐานรากของธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง คือ ความเป็นตัวตนของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งถูกสร้างหรือกำหนดขึ้นมา ขณะเดียวกันวิสัยทัศน์จากผู้บริหารที่ได้ปลูกฝังกลายเป็นค่านิยมองค์กร ที่ยึดมั่นการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน และเรายังมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อทุกความคิดเห็นที่ได้จากผู้มีส่วนได้ เสียอย่างจริงจัง และมีความโปร่งใส เพื่อกันหาหนทางและจัดการกระบวนการทำงาน ซึ่งเรามุ่งหวังที่ก้าวไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันในอนาคต”