ไทยยูเนี่ยน เปิดตัวจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่

หนึ่งในมาตรการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในองค์กร

กรุงเทพ 30 กันยายน 2558 — ไทยยูเนี่ยน ประกาศเปิดตัวจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่ที่เข้มงวดต่อ การมีความรับผิดชอบและการมีความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเคร่งครัดขึ้น

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท แทนที่จรรยาบรรณธุรกิจการปฏิบัติด้านแรงงานฉบับปี 2556 ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน สากลอย่างแท้จริง จรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่นี้มีการทำถึง 13 ภาษาเพื่อครอบคลุมกิจการของเราทั่วโลก

สำหรับจรรยาบรรณธุรกิจของไทยยูเนี่ยน ตั้งอยู่บนหลัก 12 ประการที่เน้นการสร้างวัฒนธรรมบนรากฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติระดับสากลของ United Nations Global Compact ที่ว่าด้วย ความรับผิดชอบและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้จรรยาบรรณธุรกิจฉบับแก้ไขจะมุ่งเน้นไปที่หลักเกณฑ์การรับสมัครและ ดูแลแรงงาน ที่ต้องระบุถึงสวัสดิการพนักงาน ค่าแรง ค่าจ้าง เกณฑ์อายุ รวมถึงมีการแจ้งให้พนักงานทราบถึงสิทธิการในการสมาคม สิทธิในการร่วมกันเจรจาต่อรอง และกรอบการทำงานด้านสุขภาพและความปลอดภัย สำหรับจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ยังคงมีความเหมือนกับฉบับปี 2556 ตรงที่ไม่ยินยอมต่อการละเมิดนโยบายสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานโดยเด็ดขาด

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่นี้ได้นิยามความคาดหวังที่เรามีต่อคู่ค้าของเรา และแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ผู้บริโภค และประชากรทั่วทั้งโลกให้ทราบว่า องค์กรของเราดำเนินธุรกิจบนความซื่อสัตย์ และมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง เราต่อต้านการทำงานที่ทุจริตในทุกรูปแบบ แต่เราส่งเสริมการทำงานภายใต้การมีธรรมภิบาลที่ดีและมีความโปร่งใส

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นสถานการณ์การค้ามนุษย์ และการ ละเมิดสิทธิแรงงานในหลายส่วนของโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ เราหวังว่าจะมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่จะร่วมกับเราในการเรียกร้องให้ยุติการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเด็ดขาด”

นายธีรพงศ์ ยังได้อธิบายต่อว่าจรรยาบรรณฉบับใหม่นี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายมาตรการที่ ทางบริษัทดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทานจะปราศจากการละเมิดสิทธิ มนุษยชนโดยสิ้นเชิง มาตรการอื่นๆ ของไทยยูเนี่ยน ประกอบด้วย:

  • ไทยยูเนี่ยน เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะทำงานห่วงโซ่อุปทานกุ้งที่ยั่งยืน (Shrimp Sustainable Supply Chain Task Force) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมระดับสากลประกอบด้วย ผู้ค้าปลีกชั้นนำต่างๆ ผู้ผลิต หน่วยงานรัฐและ เอ็นจีโอ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ห่วงโซ่อุปทานของไทยปลอดแรงงานบังคับ (forced labor) ด้วยความรับผิดชอบ การตรวจสอบยืนยัน และความโปร่งใส
  • ไทยยูเนี่ยน กำลังทำการตรวจสอบภายในในห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้งให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติที่ดีโดยหน่วยงานผู้ตรวจสอบอิสระสากล UL โดยจะดำเนินการตรวจสอบภายใน 50 เปอร์เซนต์ในห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้งภายในปีนี้ และทาง UL จะตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้งครบทั้งหมด 100 เปอร์เซนต์ภายในปี 2016 และเมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จจะได้รับการยืนยันถึงการผ่านมาตรฐานแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานตรวจสอบอิสระ
  • ไทยยูเนี่ยน จะดำเนินการตรวจสอบภายในห่วงโซ่อุปทานปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล และปลากระพง จากน่านน้ำไทยได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปีนี้ เมื่อการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จจึงให้บุคคลที่สามทำการตรวจสอบคู่ค้า
  • ไทยยูเนี่ยน ได้เริ่มโครงการอบรบอย่างเป็นทางการสำหรับเรือหาปลาไทย และบริษัทนายหน้าที่ขายวัตถุดิบอาหารทะเลของไทยทั้งหมด
  • ไทยยูเนี่ยน ร่วมมือกับองค์การสิทธิแรงงานข้ามชาติ ในการดำเนินการอบรมพนักงานข้ามชาติของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนให้ทราบและเข้า ใจถึงสิทธิแรงงานที่พึงมีตามกฎหมายไทย

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานฉบับนี้เริ่มบังคับใช้กับ บริษัทในเครือไทยยูเนี่ยนทุกบริษัท โดยจะมีการดำเนินการและตรวจสอบภายใน และภายในสิ้นปีนี้จะมีการอบรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณฉบับใหม่นี้ต่อ พนักงานในสถานประกอบการของไทยยูเนี่ยนทุกแห่งในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาของจรรยาบรรณธรุกิจฉบับใหม่นี้ สามารถเข้าชมได้เว็บไซต์ http://www.thaiunion.com/en/sustain/commitment-to-human-rights/code-of-conduct.ashx