ไทยยูเนี่ยนจับมือกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ MWRN จัดอบรมเรื่องสิทธิแรงงานให้กับพนักงานข้ามชาติของบริษัท


บรรยายใต้ภาพ: นายอู ซิน เท ประธานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามขาติ (ขวา) และนายออง จอ รองประธานเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ซ้าย) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมความรู้เรื่องสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานกับพนักงาน ข้ามชาติของไทยยูเนี่ยน โดยกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่ต้องการทำงานร่วม กับองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันส่งเสริมเรื่องของสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง

กรุงเทพ – 8 ตุลาคม 2588 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาสิทธิแรงงานระยะยาวเพื่อให้แรงงานข้ามชาติในสถาน ประกอบการของบริษัททั่วประเทศได้รับการอบรมเรื่องสิทธิแรงงานและสวัสดิการ ตามกฏหมายไทย รวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติต่อแรงงานตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ปฏิบัติงานกับไทยยู เนี่ยนได้เรียนรู้และเข้าใจสิทธิแรงงาน และสวัสดิการตามกฏหมายไทยภายในสิ้นปี 2559 รวมทั้งเน้นย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งของบริษัท ต้องดูแลพนักงานตามที่กฏหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ดร.เดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “วิสัยทัศน์องค์กรของเราคือ การเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจ และการจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้เราต้องเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม อาหารทะเล ปัจจุบันลูกค้าและผู้บริโภคของเราทั่วโลกต่างต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทุกวันนี้เรามีพนักงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติอยู่ และเราก็ได้ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยระดับมาตรฐานสิทธิและสวัสดิการแรงงานเท่า เทียมกับที่เราปฏิบัติต่อแรงงานไทย ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานแก่พนักงานข้ามชาติ เหล่านี้ และเพื่อให้ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และที่สำคัญคือ ให้มีความเข้าใจในสิทธิผู้ใช้แรงงานภายใต้กฎหมายไทย เราจึงทำงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นแรงงานข้ามชาติ

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือหลากหลายด้านที่เรามีกับภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เนื่องด้วยเรามีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ เพราะเราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้ถือเป็นจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่เรายึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และอีกสิ่งที่สำคัญคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเราให้ดียิ่งขึ้น

การจัดอบรมครั้งแรกตามโครงการการพัฒนาสิทธิแรงงานตามความร่วมมือระหว่าง ไทยยูเนี่ยน และ เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมาที่โรงงานของไทยยูเนี่ยน ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนาย อู ซิน เท ประธานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติเป็นวิทยากร โดยมีพนักงานแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน

ทางด้านมร. แอนดี้ ฮอลล์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ กล่าวเสริมว่า “เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ได้รับการเชิญให้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของไทยยูเนี่ยน และเราได้สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติเพื่อสอบถามถึงสภาพการทำงานในสถานที่เหล่า นั้น ปัจจุบันเราร่วมกันทำงานกับไทยยูเนี่ยน เพื่อร่วมกันพัฒนาเรื่องแรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุมทุกบริบทมากขึ้นในอนาคต โดยเน้นการให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงาน และการตรวจสอบมาตรฐานสิทธิแรงงานของไทยยูเนี่ยน”