ไทยยูเนี่ยน สร้างอัตราอ้างอิงใหม่ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก

3 พฤษภาคม 2559–กรุงเทพฯ ประเทศไทย, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู ผู้ผลิตและแปรรูปทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำทั่วโลก ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (senior unsecured debenture) อายุ 10 ปี มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.66% ต่อปี ซึ่งคิดเป็นส่วนต่างราว 1.85% จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี โดยกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ จากบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด ในระดับ AA-

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกของไทยยูเนี่ยน เป็นผลมาจากการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งต่อผลการดำเนินงานที่ แข็งแกร่งและการเติบโตของบริษัทที่ผ่านมา การออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐจึงเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในตลาดตราสารหนี้ ต่างประเทศ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทมาแล้วหลายครั้ง โดยครั้งนี้ถือเป็นการระดมทุนครั้งแรก ภายหลังจากบริษัทได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์บริหารเงินอีกด้วย เราไม่หยุดนิ่งที่จะมองหาโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ และริเริ่มธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนทั้งในประเทศและต่าง ประเทศมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานธุรกิจตราสารหนี้ กลุ่มธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งสำคัญ ซึ่งจะปูทางไปสู่การออกตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ สำหรับไทยยูเนี่ยน การออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศครั้งนี้ นอกจากจะเป็นทางเลือกในการระดมทุนแล้ว ยังทำให้มีต้นทุนในการระดมทุนที่ต่ำลง และช่วยให้การบริหารสินทรัพย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีที่ บริษัทมีกระแสเงินสดอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ลงทุนในประเทศไทย มีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ประการสำคัญยังเป็นการยกระดับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยพันธบัตรสกุลเงิน ต่างประเทศที่กำหนดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (กลต.) และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปใช้สำหรับการดำเนินกิจการทั่วไปของ บริษัท และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริหารเงินในประเทศไทย

ธนาคารเอชเอสบีซี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวของ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่เพียงรายเดียว