ไทยยูเนี่ยน เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อธุรกิจความยั่งยืน "Sustainable Business Forum" เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งของสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นโอกาสในเชิงกลยุทธ์สำหรับการเติบโตขององค์กรมากกว่าที่จะเป็นภาระขององค์กร”

นายเจเรมี ครอว์ฟอร์ด ผู้จัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวในงาน “Thailand Ethical and Sustainable Business Forum” เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจัดโดย Oxfam นายครอว์ฟอร์ดได้อภิปรายในประเด็นเรื่อง ความยั่งยืนจะสัมฤทธิ์ผลได้โดยการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรภาคประชาสังคม ได้อย่างไร และการเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม เมื่อต้องการแสวงหาการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรมและมีความยั่งยืน

นายครอว์ฟอร์ด กล่าวต่อว่า “สำหรับไทยยูเนี่ยนเอง เราได้ร่วมมือกับหลายกลุ่ม เช่น Project Issara เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เพื่อช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในห่วงโซ่ อุปทาน

“จากประสบการณ์ของเรา การมีพันธมิตร และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่เน้นการปฏิบัติที่ได้ผลในเชิงรูปธรรมและมีความ หมาย ซึ่งเมื่อแต่ละหน่วยงานเกิดการขับเคลื่อนที่จะทำงานร่วมกันบนเวทีของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (multi-stakeholder platforms) ย่อมเกิดความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ”

สำหรับงานอภิปรายในครั้งนี้ มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนเช่น ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะเวทีสาธารณะ (conventional wisdom) ในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยั่งยืนในประเทศไทย” (Thailand’s Ethical and Sustainable Business Forum)

โดยการอภิปรายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญ 60 บริษัทเอกชนของไทยที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันในเชิงบวกกับภาคส่วน ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำธุรกิจในองค์กรของพวกเขามีการดำเนินงานในรูปแบบ ที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม