ไทยยูเนี่ยนจับมือกับกรมสงเสริมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ ลงนามในข้อตกลงเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ เพื่อพัฒนาเกษตรกรประมงกว่า 3,000 ราย


บรรยายใต้ภาพ – นายธีรพงศ์ จันศิริ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข(กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และ นายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ (ขวา) ประธานกรรมการ ชุมชนสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ กับ ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ประธานกรรมการ ชุมชนสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรประมง ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชนและประชาสังคม หลังการบันทึกข้อตกลง ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสัตว์น้ำกว่า 50 ล้านบาท ลดต้นทุนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของเกษตรกรจำนวน 3,000 ราย และช่วยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรประมงไทยกว่า 3,000 ราย ประการสำคัญเป็นการแก้ไขปัญหา IUU ให้กับเกษตรกรประมงอีกด้วย