ไทยยูเนี่ยนและคู่ค้าทั่วประเทศร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน


บรรยายใต้ภาพ – พิธีลงนามแสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) Mr.Rajeev Anand บริษัทบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล คุยซีน จำกัด (ซ้ายสุด) คุณลิขิต กฤษเจริญ บริษัทโอเรียนเต็ล แคน จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) คุณกิตติ พัฒนลีนะกุล บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) คุณวัลลภา ธีระสานต์ บริษัทโชควัลลภาปลาป่น จำกัด (ที่ 3 จากขวา) คุณอภิชัย หลีกุล หจก แพปลาสมบัติวัฒนา – ปัตตานี (2001) (ที่ 2 จากขวา) และ คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา บริษัทแปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด (ขวาสุด)

กรุงเทพฯ – 4 มีนาคม 2559 - เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เชิญคู่ค้าจำนวน 600 ท่านมาร่วมรับฟังนโยบาย รายละเอียด และแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน โดยมีนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นผู้บรรยายรายละเอียด

ทั้งนี้การนำเสนอเนื้อหากล่าวถึงหลักสำคัญ 12 ประการของจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน โดยผู้บริหารของไทยยูเนี่ยนอธิบายเน้นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังกล่าวว่า ไทยยูเนี่ยนจะไม่ร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ได้ และเมื่อทำความเข้าใจกันจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่ค้าแต่ละรายจึงลงนามข้อ ตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน ของไทยยูเนี่ยน อย่างเคร่งครัด

ด้านนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นยิ่งที่คู่ค้าของเราที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกรายได้ลงนาม ข้อตกลงร่วมกันเพื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของ เรา นับเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราทั้งหมดจะร่วมกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย

วิสัยทัศน์ของไทยยูเนี่ยน คือการเป็นผู้นำอาหารทะเลที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก และเราตระหนักดีว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ มีความรับผิดชอบ เราต้องแน่ใจว่า คู่ค้าของเราทุกรายเข้าใจและตระหนักดีถึงความสำคัญในประเด็นเหล่านี้และร่วม มือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดที่สุด”

ส่วน ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวเสริมว่า “นโยบายของไทยยูเนี่ยนระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า เราไม่สามารถยอมรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้แม้แต่น้อย และเราต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราได้รับการจ้างงานและได้รับ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมาย งานประชุมครั้งนี้ช่วยให้คู่ค้าของเราเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานของเรา และเป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานที่ทำให้เราบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติต่อแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ “Sea Change” ของเราที่มีเป้าหมายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว อีกทั้งเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมประมงทั้งไทยและสากล”

ในช่วงเวลา 18 เดือนที่ผ่านมาเราได้ยกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้ผลิต 16 ราย เนื่องจากมีส่วนพัวพันการบังคับใช้แรงงานหรือขบวนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้บริษัทยังลดจำนวนเรือที่ทำงานกับเราจาก 2,000 ลำ เหลือเพียง 400 ลำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูแลสภาพการทำงานและวิธีการทำประมงให้ถูกต้องตาม กฎหมาย

นอกเหนือจากนี้ จรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานของไทยยูเนี่ยน ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 19 ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ไทย พม่า เขมร สิงหล และลาว เป็นต้น เพื่อครอบคลุมกิจการของเราทั่วโลก โดยสามารถอ่านดูได้ที่เว็บเพจ http://www.thaiunion.com/th/sustain/tu-sustainability/code-of-conduct.ashx

สรุปความสำเร็จด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน:

  • เราประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานฉบับใหม่ที่ระบุห้ามการละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิ มนุษยชนอย่างชัดเจนและเข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา
  • ในช่วงเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา เรายกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้ผลิต 16 รายเนื่องจากมีส่วนพัวพันการบังคับใช้แรงงานหรือขบวนการค้ามนุษย์
  • ในช่วงเวลา 18 เดือนที่ผ่านมา เราลดจำนวนเรือที่ทำงานกับเราจาก 2,000 ลำเหลือเพียง 400 ลำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูแลสภาพการทำงานและวิธีการทำประมงให้ถูกต้องตาม กฎหมาย
  • เมื่อเดือนมกราคม 2559 เราย้ายสถานประกอบการแปรรูปกุ้งเบื้องต้น (ล้ง) เข้ามาไว้ในโรงงานของไทยยูเนี่ยน เองทั้งหมด และมีการจ้างงานประมาณ 1,200 อัตรา ที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิแรงงาน
  • เรากำลังดำเนินการให้ผู้ตรวจสอบอิสระเข้ามาตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานกุ้งของเราตั้งแต่บนเรือไปจนถึงโรงผลิตอาหารกุ้ง
  • เราได้ทำการอบรมให้ความรู้แรงงานข้ามชาติของเราถึงสิทธิแรงงานและสวัสดิการต่างที่พึงมีตามกฎหมายและระเบียบบริษัท
  • ในปี 2558 โครงการอิสสระ ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้แรงงานงานข้ามชาติของเราในโรงงาน 4 โรงและท่าเรืออีก 1 ท่าได้เข้าถึงบริการสายด่วนในภาษาของเขา และจะขยายบริการนี้ให้ครบทุกโรงงานและท่าเรือของเราภายในสิ้นปี 2559
  • นโยบายจรรยาบรรณการจ้างแรงงานข้ามชาติของเรากำลังจะประกาศใช้ในปี 2559 โดยจะครอบคลุมถึงนายหน้าจัดหางานในประเทศไทยด้วย
  • เราดำเนินการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนให้กับลูกของแรง งานข้ามชาติไปแล้ว 2 ศูนย์ในจังหวัดสมุทรสาคร และจะดำเนินการเปิดเพิ่มอีก 3 แห่งภายในปี 2560