คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน และมูลนิธิสถาบันอิสสระ เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อหารือการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมทะเลของไทย

(บรรยายใต้ภาพ-จากขวาไปซ้าย) พล.ต.ต. กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจน้ำ, พล.ต.ต. ฐิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, พล.ต.ท. ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน, ดร. ลิซ่า เรนเด เทยเลอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันอิสสระ, คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน, คุณศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน และคุณอลงกต คชสาร ผู้ประสานงานโครงการอิสสระ

5 สิงหาคม 2558, กรุงเทพฯ – คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนนำโดยคุณไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ, คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยดร. ลิซ่า เรนเดย์ เทยเล่อร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันอิสสระ เข้าพบ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมงของ ไทยในเชิงรุกร่วมกัน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ติดต่อเข้ามาใน สายด่วนของโครงการอิสสระอย่างเร่งด่วน

พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายการดำเนินการอย่างเข้มข้นสำหรับปัญหาดังกล่าว และมีการทำงานปราบปรามเชิงรุกมากขึ้น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด สำหรับการประสานงานร่วมกันระหว่างทางตำรวจและมูลนิธิสถาบันอิสสระ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบังคับการตำรวจน้ำพร้อมและยินดี

ที่จะสนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ โดยในเบื้องต้นจะเป็นการเปิดช่องทางสำหรับการประสานงานข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์

ดร. ลิซ่า เรนเดย์ เทยเล่อร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันอิสสระ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นเรื่องที่ต้องได้รับ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐบาล เช่น ตำรวจ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และแรงงานที่ถูกละเมิด มีเสรีภาพอย่างจริงจัง หากมีโอกาสนำเสนอข้อมูลเชิงลึก มาแบ่งปันข้อมูลร่วมกับหน่วยงานตำรวจ เพื่อสามารถดำเนินคดีและจับกุมผู้กระทำความผิดการค้ามนุษย์และผู้ที่ละเมิด หรือเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความร่วมมือกันในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมไทย 

โครงการอิสสระ มีสายด่วนให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง กับแรงงานหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งดำเนินกิจกรรมภายใต้ มูลนิธิสถาบันอิสสระ ที่มุ่งเน้นดำเนินงานเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงการทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจอย่างกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เพื่อยกระดับและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ทำให้เกิดการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน ทั่วโลก

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า นับเป็นมิติใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานตำรวจ และองค์กรภาคประชาสังคมที่มีเป้าหมายร่วมกันคือ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันยกระดับการปฏิบัติงานในเชิงรุกอย่าง เร่งด่วน และผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของนานาประเทศ