ไทยยูเนี่ยน ประกาศเลื่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง

กรุงเทพฯ - 23 กรกฏาคม 2558 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ทียูเอฟ แจ้งว่ากระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Justice) (DOJ) กำลังดำเนินการสอบสวนการกระทำต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกในประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายว่าด้วย การแข่งขันทางการค้า โดย Tri-Union Seafoods LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้แบรนด์ Chicken of the Sea (“Chicken of the Sea”)ก็ได้รับหมายเรียกให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อ DOJ ด้วยเช่นกัน

ในขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถแสดงความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการสอบสวนดังกล่าวได้ เว้นแต่ Chicken of the Sea ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนดังกล่าว และ Chicken of the Sea International จะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปตามปกติ

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นการสมควรที่จะเลื่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่ว ไปโดยเฉพาะเจาะจงของบริษัทฯ ซึ่งประกาศให้ทราบโดยทั่วกันตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เอาไว้ก่อน เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสอบสวนในครั้งนี้มากขึ้น โดยที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงการ เลื่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงของ บริษัทฯ เป็นการชั่วคราวครั้งนี้แล้ว

บริษัทฯ อาจตัดสินใจดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจงเป็น การเสนอขายครั้งใหม่ก็ได้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายตามที่จำเป็นและสมควรแล้ว อนึ่ง นักลงทุนที่ได้จองซื้อหุ้นและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะได้รับเงินคืน โดยเร็วภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้