"TUF เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 795,302,582 หุ้น โดยมีระยะเวลาจองซื้อระหว่าง 20 - 24 ก.ค. 2558"

กรุงเทพฯ - 20 กรกฏาคม 2558 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ทียูเอฟ”ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลชั้นนำระดับโลก ได้รับผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง (“PPO”) จากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับ PPO ที่หุ้นละ 16 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2558 และอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นที่ 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได้ โดยมีระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558

โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นสามัญที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO แต่ละรายถืออยู่

ทั้งนี้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PPO ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อขอรายละเอียดและจองซื้อได้ที่สำนักงาน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) และบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สามารถติดต่อขอรายละเอียดและจองซื้อได้ที่สำนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ทั้งนี้ เท่าที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 400,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (หรือจำนวนที่เท่ากันในสกุลบาท) โดยบริษัทฯ วางแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเข้าซื้อกิจการใน อนาคต ซึ่งรวมถึงการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการเข้า ซื้อกิจการของ Bumble Bee Holdco S.C.A. (“บัมเบิ้ล บี”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการอาหารบรรจุหีบห่อชั้นแนวหน้าในทวีปอเมริกาเหนือ และเป็นที่รู้จักในตลาดอาหารทะเลที่สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้เป็น เวลานาน (shelf-stable seafood) ทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ธนาคารที่มีอยู่ และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เคยแจ้งการเข้าซื้อกิจการของบัมเบิ้ล บี แล้วและคาดว่าการเข้าซื้อกิจการบัมเบิ้ล บี จะเสร็จสิ้นภายในปี 2558 แต่การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของหน่วยงาน ป้องกันการผูกขาดทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับ ก่อนที่กำหนดอยู่ในสัญญาซื้อขายกิจการ

การลงทุนในการเสนอขายหุ้น PPO ครั้งนี้ มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

เอกสารฉบับนี้มิได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด จะไม่มีการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 ("พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ") และหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มิอาจนำไปเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนตาม พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้ข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือจะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารฉบับนี้หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มิได้เป็นการชักชวนให้มีการ ส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด นอกจากนี้ การส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใดเนื่องจากการได้รับเอกสารนี้หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร นี้ การส่งมอบดังกล่าวจะถูกปฏิเสธทั้งสิ้น