ไทยยูเนี่ยน และอธิบดีกรมการจัดหางานหารือนโยบายหลักจริยธรรมด้านแรงงานข้ามชาติ


นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ความเห็นต่อนโยบายการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดหาแรงงานของไทยยูเนี่ยน

สมุทรสาคร ประเทศไทย - 16 มิถุนายน 2559 - นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมหารือกับพนักงานบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) ที่โรงงานไทยยูเนี่ยน เมื่อเร็วๆ นี้

การหารือครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมพูดคุยถึงการทำงานของไทยยูเนี่ยนเกี่ยวกับ นโยบายหลักจริยธรรมด้านแรงงานข้ามชาติที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องการตัดสินใจของบริษัทที่มีการประกาศใช้นโยบายการรับผิดชอบค่า ธรรมเนียมในการจัดหาแรงงาน โดยภายใต้นโยบายนี้ จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับลูกจ้างในโรงงานและโรงงานแปรรูปอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังกล่าวถึง ความท้าทายของความต้องการที่จะพัฒนานโยบายและกระบวนการจัดหาแรงงานข้ามชาติ อย่างมีประสิทธิภาพนายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (ซ้าย) และนายชู ชง ชาน กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ขวา) กล่าวถึง การปฏิบัติใช้นโยบายการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการจัดหาแรงงาน

"ความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่า การพูดคุยสนทนากันเป็นวิธีการสำคัญสำหรับการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในวงกว้าง เราเชื่อว่า อุตสาหกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม" นายชู ชง ชาน กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคลกล่าว

นอกจากนี้ MWRN ยังได้ให้ภาพรวมของโครงการอบรมแรงงานข้ามชาติก่อนเดินทางเข้ามาทำงาน ที่จัดขึ้นที่ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า สำหรับพนักงานใหม่ก่อนเดินทางเข้ามาทำงานที่โรงงานไทยยูเนี่ยน และยังกล่าวถึง การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการจำนวน 19 คนของไทยยูเนี่ยนที่เพิ่งดำเนินการไปเมื่อเร็วๆ นี้

MWRN และทีมทรัพยากรบุคคลของไทยยูเนี่ยน ทำงานร่วมอย่างใกล้ชิด ในการรณรงค์ให้พนักงานของไทยยูเนี่ยนมาเลือกตั้ง เพื่อให้มั่นว่า ผู้นำที่ได้มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย และเป็นตัวแทนที่สามารถนำเสนอข้อกังวลต่างๆ ของลูกจ้างไปยังนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ MWRN ยังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม่ที่ได้รับการ เลือกตั้งเข้ามา เพื่อให้ความรู้และเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายแรงงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการ


มร. แอนดี้ ฮอลล์ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ MWRN กล่าวถึง สิทธิประโยชน์ที่แรงงานข้ามชาติจะได้จากนโยบายการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใน การจัดหาแรงงาน

"ไทยยูเนี่ยนขณะนี้เป็นผู้นำในเรื่องนโยบายหลักจริยธรรมด้านการจัดหาแรงงาน ข้ามชาติ และส่งเสริมให้มีการสื่อสารในสถานที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย ไทยยูเนี่ยนมีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง และมีการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง แท้จริง และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงที่จะนำไปปฏิบัติในวง กว้าง" มร. แอนดี้ ฮอลล์ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ MWRN