ไทยยูเนี่ยน จับมือ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เปิดตัว โครงการ การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนชุมชนชายฝั่งทะเล


8 มิถุนายน 2559, กรุงเทพ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของชุมชน และส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนในอ่าวปะทิว จังหวัดชุมพร

โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชุมชนที่พวก เขาอาศัยอยู่ โดยเป็นความร่วมมือกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรชาย ฝั่งทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาความรู้ การยกระดับขีดความสามารถ รวมถึงการจัดทำแผนระยะยาว

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ความร่วมมือดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อชุมชนชายฝั่งทะเล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในชุมชนจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนของไทยยู เนี่ยน สำหรับสินค้าประมงของชุมชนซึ่งได้รับการรับรองว่า เป็นการทำประมงอย่างยั่งยืนและมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้นของ IUCN พบว่า ชุมชนในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลดการจับสัตว์น้ำ และการปกป้องสัตว์น้ำวัยอ่อน