ไทยยูเนี่ยน จับมือ MWRN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วันให้กับ คณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม่ของไทยยูเนี่ยน

6 มิถุนายน 2559, สมุทรสาคร ประเทศไทย- บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู ร่วมกับเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights Network หรือ MWRN) จัดอบรมเรื่องสิทธิและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เป็นเวลา 2 วัน ให้กับคณะกรรมการสวัสดิการของโรงงานไทยยูเนี่ยน ที่อยู่ในมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่

การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง MWRN และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม่ ทราบถึงกฎระเบียบและกฎหมายแรงงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวถึง ความสำคัญของการทำงานของคณะกรรมการสวัสดิการว่า “เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสวัสดิการชุดนี้จะสามารถพัฒนาการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหารของ

ไทยยูเนี่ยน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการให้เวลาการอบรมเพื่อเรียน รู้ถึงการวางแผนงานอย่างมีกลยุทธ์” การฝึกอบรมนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและนายจ้าง เพื่อลดโอกาสในการเกิดข้อขัดแย้ง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในที่ทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุดนี้ร่วมกันกำหนดแผนการทำงาน และหารือเกี่ยวกับการร้องขอการสนับสนุน รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

คณะกรรมการสวัสดิการชุดนี้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเมื่อเดือนเมษายน 2559 และด้วยความช่วยเหลือจาก MWRN ในการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในสถานประกอบการของไทยยูเนี่ยน ที่มหาชัย ซึ่งมีจำนวนพนักงานกว่า 12,297 คน โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้มีพนักงานจากทั้งไทยและข้ามชาติลงสมัครเลือกตั้ง ถึง 63 คน

สำหรับคณะกรรมการสวัสดิการนี้ถูกจัดตั้งภายใต้ระเบียบของการคุ้มครองตาม กฎหมายแรงงานไทย โดยมีบทบาทในการให้คำปรึกษาและความคิดเห็นต่อประเด็นด้านสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการสวัสดิการจะมีหน้าที่ติดตาม ควบคุม และดูแลแรงงานในเรื่องสวัสดิการจากนายจ้าง รวมถึงส่งเสริมการทำงานโดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง บริษัทและพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการชุดนี้ประกอบด้วยแรงงานข้ามชาติ 11 คน และแรงงานไทยอีก 8 คน ทั้งนี้บริษัทไทยยูเนี่ยนและคณะกรรมการสวัสดิการจะได้การสนับสนุนและติดตาม ดูแลจาก MWRN อย่างต่อเนื่อง


การอบรมคณะกรรมการสวัสดิการจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2559 ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท สมุทรสาคร

มร. แอนดี้ ฮอลล์ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของ MWRN กล่าวว่า “แผนโครงการด้านแรงงานของ MWRN ที่ทำร่วมกับสถานประกอบการส่งออกหลักของไทยยูเนี่ยน ประเทศไทย ซึ่งเริ่มดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี 2559 ได้สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกหลายประการในด้านการดำเนินงานของ บริษัท แต่ก็ยังคงมีความท้าทายเหลืออยู่ อย่างไรก็ดี MWRN ได้รับความร่วมมือจากไทยยูเนี่ยน ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อกังวลต่างๆ ในประเด็นด้านสังคมอย่างจริงจังภายในสถานประกอบการที่ MWRN หยิบยกขึ้นมา อีกทั้งความมุ่งมั่นในการทำงานของบริษัทที่จะแก้ไขข้อกังวลในประเด็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ทั้งของบริษัทและพนักงาน โดยให้อำนาจการทำงานของคณะกรรมการสวัสดิการในทุกสถานประกอบการของไทยยูเนี่ย น”

นอกจากนี้ดร. แดเรี่ยน ยังกล่าวเสริมต่อว่า “เรามีเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการสวัสดิการชุดนี้จะช่วยยกระดับความคุ้มครอง สิทธิแรงงานภายในสถานประกอบการของไทยยูเนี่ยน และเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นการช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานที่จะสามารถหยิบยก ปัญหาหรือข้อกังวลใดๆ ที่พวกเขาอาจจะมีอยู่ อีกทั้งคณะกรรมการสวัสดิการนี้จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยน ได้รับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของพนักงานซึ่งสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ ในนโยบายใดๆ ในอนาคตได้”

มร. แอนดี้ สรุปว่า “พัฒนาการด้านการสื่อสารกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นในสถานประกอบการของไทยยู เนี่ยนเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความตั้งใจที่ทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ

นายจ้างโดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทั่วประเทศไทย มีโอกาสในการเจรจาต่อรองและเสรีภาพในการสมาคม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน”