ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนการเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไก่ของไทย

22 กรกฎาคม 2559 กรุงเทพ - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด มหาชน (ไทยยูเนี่ยน) สนับสนุนคำแนะนำของกลุ่มเอ็นจีโอท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานคนไทยสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและ ได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการเคลื่อนไหวล่าสุดของเอ็นจีโอสะท้อนให้เห็นว่า มีผู้ผลิตสินค้าประเภทไก่บางรายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านการจ้างงานตามที่ กฎหมายกำหนด

ไทยยูเนี่ยน มีการประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน (Business Ethics and Labor Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติกับคู่ค้าของบริษัททุกราย ทั้งนี้บริษัทมุ่งหวังให้คู่ค้าทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล หรือภาคอุตสาหกรรมอื่นปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการห้ามจ้างแรงงานบังคับ แรงงานผิดกฎหมาย และแรงงานเด็ก

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน เป็นส่วนสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทคาดหวังให้คู่ค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และหากมีการละเมิดแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทจะไม่เพิกเฉยโดยเด็ดขาด สำหรับวิธีการจัดการต่อข้อกล่าวหาด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่มี จริยธรรม ทางไทยยูเนี่ยนจะดำเนินการนำผู้ตรวจสอบจากภายนอก มาตรวจสอบการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า และจะมีมาตรการดูแลต่อไปหลังจากได้รับรายงานการตรวจสอบแล้ว

ไทยยูเนี่ยนได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหลายด้านซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อ ลดความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิของแรงงาน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่มีจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายด้านการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม และการนำจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานมาใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ไทยยูเนี่ยนทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรหลายหน่วยงานเพื่อที่ร่วม ขับเคลื่อนแนวทางนี้ในประเทศไทย อาทิเช่น เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights Network) โครงการอิสสระ (Project Issara) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labor Rights Promotion Network)