ชี้แจ้งข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 โรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี สาธารณรัฐกานา

ตามที่ได้มีการชี้แจงข้อมูลก่อนหน้าในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ว่าโรงงานไพโอเนีย ฟู้ด แคนเนอรี่ ได้ปิดตัวชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งดำเนินการสอบสวนและกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อ ทันทีหลังมีการยืนยันว่ามีพนักงานได้รับการตรวจพบการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสหรือโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 นั้น ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวรวมถึงการตรวจและการตรวจซ้ำหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงานในช่วงที่มีการปิดโรงงานนั้น มีการการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

รายงานผลการตรวจที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยว่ารายงานในเบื้องต้นมาก ทำให้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้สามารถดำเนินการผลิตบางส่วนภายในโรงงานในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะเป็นโรงงานดำเนินการเปิดทีละส่วนจนสามารถดำเนินการผลิตได้เต็มกำลัง

บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และอดทน ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางต่างๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ได้ให้ความกรุณาดูแลการดำเนินงานต่างๆ และขอขอบคุณพันธมิตรคู่ค้าที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขและดูแลสถานการณ์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
wiriyaporn.posayanonda@thaiunion.com