ไทยยูเนี่ยนร่วมมือมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน อบรมสิทธิทางการศึกษาให้กับพนักงานแรงงานข้ามชาติ มุ่งหวังให้ลูกหลานแรงงานเข้าระบบการศึกษาอย่างเหมาะสม


นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานของไทยยูเนี่ยนและสนับสนุนให้ลูกหลาน เรียนหนังสือ ณ โรงงานไทยยูเนี่ยน จังหวัดสมุทรสาคร


นายประสาร สารวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ Thai Union Child Care Center ตั้งอยู่ กำลังทำกิจกรรมให้กับพนักงานของไทยยูเนี่ยน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการเรียนการสอนที่เด็กจะได้รับเมื่อมาเรียนในศูนย์ แห่งนี้

สมุทรสาคร – 3 พฤศจิกายน 2558 - บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN จัดโครงการอบรมสิทธิทางการศึกษาให้กับพนักงานแรงงานข้ามชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานแรงงานข้ามชาติรับรู้เกี่ยวกับสิทธิด้าน การศึกษาและเข้าใจกระบวนการสมัครเรียนในระบบการศึกษาของไทย

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU กล่าวว่า เราเชื่อว่า การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญของความสำเร็จในชีวิต นี่จึงเป็นเหตุผลของการดำเนินโครงการ Thai Union Child Care Center หรือศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนที่เราได้จัดตั้งไปแล้ว 2 ศูนย์ที่โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม และ

โรงเรียนวัดศิริมงคล ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 200 คนที่เรียนอยู่ในศูนย์ ทั้งนี้เรายังมีแผนที่จะเปิดอีก 3 ศูนย์ในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับวัย แต่ขณะเดียวกันเราก็ยังต้องการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานของเราถึงความ สำคัญของการศึกษาและสนับสนุนให้ลูกหลานของพวกเขาได้เรียนหนังสืออีกด้วย

ปัจจุบันมีเด็กข้ามชาติอีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิทางการศึกษา ทำให้ขาดโอกาสที่จะเข้าเรียนตามวัย แม้ว่าเด็กจะเป็นเป้าหมายสำคัญของการศึกษา แต่กลไกสำคัญที่จะทำให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียน คือ พ่อแม่และผู้ปกครอง นั่นเอง

การจัดโครงการอบรมสิทธิทางการศึกษานี้ เราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของสิทธิทางการศึกษาของเด็ก การสมัครเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทย รวมถึงการให้ข้อมูลถึงการที่เด็กถูกล่อลวงไปใช้แรงงานตามสถานประกอบการต่างๆ จนกลายเป็นปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น เพื่อให้เกิดความตระหนักในการตัดสินทางเลือกให้กับลูกหลาน

คุณสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN กล่าวว่า “LPN ได้ทำงานร่วมกับไทยยูเนี่ยนมานาน และเห็นความตั้งใจจริงของบริษัทที่จะผลักดันการทำงานเพื่อให้เกิดการแก้ไข ปัญหาด้านแรงงานและป้องกันการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

ปัจจุบัน ประเทศไทยถูกจัดอันดับการจัดการปัญหาแรงงานเด็กดีขึ้นในสายตาของสหรัฐ อเมริกาแต่อย่างไรก็ตาม เรายังไม่นิ่งนอนใจเพราะในจังหวัดสมุทรสาครที่ถูกจับตามองอาจจะยังมีเด็ก

ข้ามชาติที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเข้าสู่ระบบของการเป็นแรงงาน เด็กก่อนวัยอันควร เหตุผลเพราะผู้ปกครองบางส่วนต้องการให้เด็กทำงานเพื่อหารายได้

ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ปกครองเด็กข้ามชาติเกี่ยวกับการคุ้มครองทาง สังคมเด็กข้ามชาติ สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิการศึกษา และสุขภาพจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี ต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรข้ามชาติโดยภาพรวม และนำไปสู่การขจัดปัญหาแรงงานเด็กอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาอันใกล้

โครงการลักษณะดังกล่าวของบริษัทไทยยูเนี่ยนที่กำลังดำเนินการอยู่จะเป็น ต้นแบบของการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในระดับจังหวัดและระดับชาติ”

สำหรับโครงการอบรมสิทธิทางการศึกษาให้กับพนักงานข้ามชาติจะดำเนินไปอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อความทั่วถึงของการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิทางการศึกษาให้ กับพนักงานข้ามชาติในทุกกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนทุกบริษัทในประเทศไทย โดยจะมีการจัดอบรมเดือนละสองครั้ง ปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมอบรมแล้ว 200 คน