ทียูเอฟ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเอชเอสบีซี ร่วมฉลองความสาเร็จในการออกหุ้นกู้ทียูเอฟมูลค่า 8.25 พันล้านบาท