ไทยยูเนี่ยนจัดกิจกรรมอาสาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนข้ามชาติ ในโครงการ TU English Teaching Volunteer
ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ร่วม เป็นคุณครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ในโครงการ Thai Union Child Care Center ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สมุทรสาคร, 18 กุมภาพันธ์ 2559 – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ในโครงการ “TU English Teaching Volunteer ” นำพนักงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในศูนย์เตรียมความ พร้อมเด็กก่อนวัยเรียนของไทยยูเนี่ยน (Thai Union Child Care Center) และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเชิงสันทนาการให้กับเด็กเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่เป็น เจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตลอดระยะเวลาสองเดือน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่จะส่งเสริมโอกาสทาง การศึกษาอย่างเท่าเทียม และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ


บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียน คุณครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษกับน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการศึกษาคือ รากฐานที่สำคัญของความสำเร็จในชีวิต และการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในปัจจุบันก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กวัย นี้ เพราะกำลังอยู่ในวัยของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาในโลกยุคโลกาภิวัฒน์นี้ นี่จึงเป็นเหตุผลของการดำเนินโครงการ TU English Teaching Volunteers ขึ้น กิจกรรมดังกล่าว เน้นการสอนเชิงสันทนาการเพื่อให้เด็กสามารถโต้ตอบและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษากับเด็ก นอกจากนี้พนักงานที่มาเป็นอาสาสมัครก็มีความสุขที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการ นี้ และนี่ยังเป็นโอกาสที่ให้พวกเค้าได้มีส่วนสร้างสิ่งที่ดีกลับคืนไปยังชุนชน ที่ซึ่งเราดำเนินธุรกิจอยู่

สำหรับศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนของไทยยูเนี่ยน (Thai Union Child Care Center) เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสพื้นฐานทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่ เด็กข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทย โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้งบการดำเนินการ 10 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดศูนย์ไปแล้วสองแห่งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และจะขยายศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน อีก 3 ศูนย์ รวมเป็น 5 ศูนย์ ในปี 2560


คุณครูอาสาสมัครร่วมแจกไอศกรีมก่อนชั่วโมงเรียน