ไทยยูเนี่ยนจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้กับน้องๆ ในสมุทรสาคร

25 พฤศจิกายน 2560, สมุทรสาคร – เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียนจากโรงเรียนวัดสิริมงคลจำนวน 120 คน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนระหว่างการทัศนศึกษาที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ซึ่งกิจกรรมนอกห้องเรียนนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 3 ในปีนี้ ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่สมุทรสาคร ซึ่งน้องๆ เหล่านี้จะได้เรียนรู้ถึงอิทธิพลของป่าชายเลนที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งและชุมชน ความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน และจะช่วยกันป้องกันรักษาป่าชายเลนของประเทศไทยอย่างไร