คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กร “Healthy Living, Healthy Oceans” โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานคณะกรรมการร่วม ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการฯ ประชุมกันหลายครั้งตลอดทั้งปี เพื่อทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน พิจารณาประเด็นใหม่ๆ และข้อเสนอทางนโยบาย รวมทั้งตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ข้อตัดสินใจของคณะกรรมการจะได้รับการสื่อสารไปยังหน่วยธุรกิจและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยร่วมมือกับทีมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภารกิจของคณะกรรมการฯ

  • ให้คำแนะนำและทิศทางการทำงานในเชิงกลยุทธ์ นโยบาย และโครงการด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กร Healthy Living, Healthy Oceans และกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange®
  • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนให้สอดคล้องและตอบโจทย์เป้าหมายและมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) การประเมินความยั่งยืนของธุรกิจและดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
  • ทบทวนความคืนหน้าของการดำเนินงานตามพันธกิจด้านความยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ พันธกิจปลาทูน่า พันธกิจการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน พันธกิจด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และนโยบายอื่นๆ
  • จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนตามความเหมาะสม

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

  • ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ประธานคณะกรรมการฯ)
  • Adam Brennan ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประธานร่วม)
  • Shue Chung Chan ผู้อำนวยการกลุ่มด้าน Corporate Office
  • Roy Chan ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITC และกรรมการผู้จัดการ TUM
  • Ludovic Garnier ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  • Kulshaan Singh ผู้อำนวยการกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคล

ทีมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ รวมทั้งทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทในหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการด้านความยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านความยั่งยืนยังเป็นสมาชิกของ Global Leadership Team (GLT) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานการทำงานระหว่างทีมความยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารของบริษัท