องค์กรสหประชาชาติด้านความยั่งยืน

ในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดผลจริง ไทยยูเนี่ยนนำความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนมาผสานให้เข้ากับโครงการและการให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนของกลุ่มที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

ในการร่วมมือกับองค์กรอื่น ไทยยูเนี่ยนเชื่อว่าเราสามารถเพิ่มคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ในระยะยาวให้กับสังคม ด้วยการประสบความสำเร็จในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจรรยาบรรณ

ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และได้ปฏิบัติตามพันธสัญญา (หลักการ 10 ประการ) มาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีการรวมหลักการทั้ง 10 ประการเข้าไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานซึ่งครอบคลุมไม่เฉพาะการทำางานของพนักงานแต่รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถขยายขอบเขตการดำาเนินการและใช้ธุรกิจเป็นพลังในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

สิทธิมนุษยชน

 • ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 • ไม่ข้องแวะกับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรฐานแรงงาน

 • ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพของพนักงานในการสมาคมและรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง
 • ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ
 • ขจัดการใช้แรงงานเด็ก
 • ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

สิ่งแวดล้อม

 • ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • แสดงความคิดริเริ่มให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมวงกว้าง
 • ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

 • ไทยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบรวมไปถึงการบังคับขูดรีดและการรับสินบน

ผลการดำเนินงานหลักที่บรรลุเป้าหมาย

ในปี 2559 บริษัทประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานซัพพลายเออร์หลักที่มีสัญญากับบริษัท ซึ่งกว่าร้อยละ 75 จากทั่วโลกยอมรับที่จะปฏิบัติตามในปี 2559 ภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals - SDGs) 3 เป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้างในด้านที่บริษัทสามารถผลักดันได้โดยตรง

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติของเราในหลายๆด้านก็เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย โดยบริษัทเลือกที่จะเน้นให้การดำเนินงานของเราส่งผลไปที่สภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ และสร้างพันธมิตรเพื่อให้ทั้งโลกมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินงานของบริษัทแต่ละโครงการทั้ง 4 โครงการภายใต้กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน SeaChange® จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าก่อนปี 2563 และจะสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำเร็จภายในปี 2573

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน ยังมีพันธกิจกับพันธมิตร โครงการริเริ่ม และมาตรฐานด้านความยั่งยืนดังต่อไปนี้:

 • Asian Seafood Improvement Collaborative (ASIC)
 • Business Social Compliance Initiative (BSCI)
 • Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 • Ethical Trade Initiative (ETI) Base Code
 • Global Aquaculture Alliance (GAA)
 • Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)
 • International Labor Organization (ILO)
 • International Seafood Sustainability Foundation (ISSF)
 • International Union for Conversation of Nature (IUCN)
 • Issara Institute
 • Labour Protection Network (LPN)
 • Legambiente
 • Marine Stewardship Council (MSC)
 • Migrant Workers Rights Network (MWRN)
 • National Fisheries Institute (NFI) Crab Council
 • Regional Fishery Management Organizations (RFMO)
 • Seafood Task Force
 • Supplier Ethical Data Exchange (Sedex)
 • UN Responsible Fisheries of the Food and Agriculture Organisation (FAO)
 • United States Agency for International Development (USAID) Oceans and Fisheries Partnership
 • Verité social compliance standards
 • World Wildlife Fund (WWF; 2014 - 2018)

ไทยยูเนี่ยนยังคงทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ หรือ World Food Programme (WFP)