ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ

เราสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของเราอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้เราเข้าใจและจัดลำดับความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของเราและกำหนดทิศทางการจัดการที่เหมาะสมต่อความท้าทายของบริษัทที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเรามีการดำเนินงานขนาดใหญ่ระดับโลก ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของเราและผลกระทบจึงซับซ้อนและมีผลต่อกันข้ามทวีป ไทยยูเนี่ยนได้ใช้การประเมินอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อระบุประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราและธุรกิจในภาพรวม – “ประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญ” ของเรา ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงต่อสังคม และความเสี่ยงต่อธรรมาภิบาล

การประเมินอย่างเป็นรูปธรรมช่วยวิเคราะห์การดำเนินงานทั่วโลกของเรา ระบุและจัดลำดับความเสี่ยงด้านความยั่งยืน กำหนดทิศทางการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งได้มีการสะท้อนอยู่ใน SeaChange®.

2017 Materiality alignment update click here
ในปี 2559 ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของเราในดัชนีความยั่งยืนดาว โจนส์ ตลาดเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในด้านการผลักดันโครงการให้เป็นรูปธรรมได้รับคะแนนสูงที่สุดในกลุ่ม ดัชนี DJSI เป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดที่ประเมินบริษัททั่วโลกในด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน