คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประธาน และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายสายงานจากทั่วโลก คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง แต่จะมีคณะอนุกรรมการดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตลอดทั้งปี และมีการรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 ครั้งต่อปี

คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย:

  • กลไกการรับเรื่องร้องเรียน
  • การรับฟังเสียงจากแรงงาน
  • เป้าหมายปี 2568
  • การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
  • การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ