ความโปร่งใส ธรรมาภิบาล การต่อต้านการคอรัปชั่น และกลยุทธ์ด้านภาษี

ความโปร่งใส

ที่ไทยยูเนี่ยน เราภูมิใจในการแสดงความโปร่งใสของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าและอุตสาหกรรม เราแบ่งปันการเรียนรู้ของเราอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าความก้าวหน้าของเราและความท้าทายที่เราเผชิญอย่างสม่ำเสมอ

ธรรมาภิบาล

ความเป็นผู้นำ นโยบาย และกระบวนการของไทยยูเนี่ยน ผสานกันในการทำให้มั่นใจว่าธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติอย่างมีจรรยาบรรณและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราตลอดการดำเนินงานทั้งหมด

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังตั้งเป้าในการช่วยทำให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลกมีความรับผิดชอบในการทำให้ได้มาตรฐานสูงที่สุดด้วยการใช้วิทยาการก้าวหน้าและสนับสนุนนโยบายสาธารณะเชิงก้าวหน้า

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่มของฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนเป็นประธาน รับบทนำในการจัดการและดูแลเรื่องความยั่งยืนของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำหน่วยธุรกิจที่สำคัญ และมีการประชุมกันปีละสองครั้งเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายที่สำคัญและกำหนดทิศทางความยั่งยืนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โดยประธานคณะกรรมการ เป็นตัวแทนรายงานความคืบหน้าโดยตรงกับทีมผู้บริหาร (Global Leadership Team) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเราที่ได้รับการกำหนดอย่างชัดเจนตอบโจทย์ความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทายสำคัญในอุตสาหกรรม และเป้าหมายความยั่งยืนและกลยุทธ์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลองค์กรที่ไทยยูเนี่ยน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

ไทยยูเนี่ยนตระหนักดีว่า ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก เราดำเนินงานโดยมีส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์รัปชัน และความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืน อย่างไรก็ตามลำพังเราฝ่ายเดียวไม่สามารถจัดการกับปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในหลายประเทศ ดังนั้นเราจึงดำเนินการอย่างเข้มแข็งในการจำกัดความเสี่ยงของการคอร์รัปชันและการติดสินบนภายในขอบเขตของธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลยุทธ์ด้านภาษี

เรามีพันธกิจในการเสียภาษีตามความเป็นจริงในทุกที่ที่เราดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน เราก็มีหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นในการส่งมอบผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากการลงทุนของพวกเขา ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นโยบายด้านภาษีทั่วโลกของไทยยูเนี่ยน