การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การรักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มลูกค้านานาชาติมีความสำคัญต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนของเรา เราออกแบบและคิดค้นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในตลาดที่หลากหลายในทวีปต่างๆ ที่เราดำเนินงานอยู่

ไทยยูเนี่ยนมีพันธกิจในการส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดและประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับผู้บริโภค โดยทำให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพชั้นเลิศ​ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ถูกหลักโภชนาการ และมีความยั่งยืน ซึ่งสามารถระบุแหล่งที่มีของผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการได้มาอย่างมีจรรยาบรรณ

ลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญมากที่สุดอยู่เสมอ ดังนั้นเราจึงยึดมั่นนโยบายต่อไปนี้ที่ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก :

  • ไทยยูเนี่ยนผลิตอาหารคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร และความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลังถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ เราใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งใช้นวัตกรรมในการผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ
  • เราจัดตั้งราคาสินค้าและบริการโดยสะท้อนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา และความต้องการด้านการบริการของลูกค้าอย่างเหมาะสม
  • ที่ไทยยูเนี่ยน เราตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงคุณภาพของมาตรฐานการบริการ ตามที่ลูกค้าต้องการและตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
  • เราไม่เพียงทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่เรายังทำได้ดีเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ โดยเราส่งมอบสินค้าและบริการตามพันธกิจที่เราได้ให้กับลูกค้า ในขณะที่คุณภาพของสินค้าและบริการยังคงได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในระดับสูง
  • ไทยยูเนี่ยนอ่อนน้อม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจ และซื่อสัตย์กับลูกค้าของเรา เราปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนของเราด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
  • ที่ไทยยูเนี่ยน เราปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้มีการตกลงยินยอมทั้งสองฝ่าย ถ้าหากว่าการทำตามพันธกิจของเราไม่สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ เราจะแจ้งให้ลูกค้าของเราทราบล่วงหน้า และเสนอทางเลือกเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
  • เราให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เพียงพอ มีความถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ ในเรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการของเรา
  • เรารักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ขอข้อมูลไปเท่านั้น
  • ไทยยูเนี่ยนมีแผนกพิเศษ และ/หรือมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลคำร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการอย่างรวดเร็ว
  • เราไม่รับสินบนใดๆ และเราจะไม่ติดสินบนใดกับลูกค้าของเรา

ความรับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีพันธกิจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งมีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา เราตระหนักดีถึงบทบาทผู้นำในการส่งเสริมสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคในทุกวัยและทุกสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารที่มีความรับผิดชอบ ไทยยูเนี่ยนใช้กระบวนการผลิตหลายขั้นตอนในการควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งห่วงโซ่ และนำแนวทางกระบวนการในการควบคุมมาใช้กับทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของเรา ตั้งแต่การจัดซื้อและการแปรรูป ไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่าย เรายึดมาตรฐานทั้งภายในประเทศและในระดับสากลที่เข้มงวดที่สุดในการทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย และยึดมั่นตามนโยบายการจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของเรา

การตระหนักในเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นและระเบียบข้อบังคับเรื่องโภชนาการที่เข้มงวดขึ้นเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของเรา เราเปิดรับโอกาสในการมีส่วนทำให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้นโดยผ่านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม มีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เราเชื่อว่าพันธกิจของเราต่อสุขภาพและโภชนาการจะเพิ่มความไว้วางใจจากลูกค้า และทำให้เราคงอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สุขภาพและโภชนาการของผลิตภัณฑ์

การติดฉลากเรื่องโภชนาการเป็นเครื่องมือสื่อสารสู่สาธารณะที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมเรื่องโภชนาการและการมีสุขภาพดี เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกอาหารสุขภาพ การติดฉลากและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน

ตามที่แนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ระบุไว้ ฉลากข้อมูลด้านโภชนาการของไทยยูเนี่ยนเป็นเครื่องยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยนมีคุณค่าทางโภชนการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้บริโภคสามารถศึกษาข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราได้บนฉลาก ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น คุณค่าทางโภชนาการ ข้อมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ฉลากสิ่งแวดล้อม และข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา (คาร์บอน ฟุตพริ้นท์)