Code of Conduct

ไทยยูเนี่ยนกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่เข้มงวด ซึ่งมุ่งส่งเสริมการเพิ่มระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา ในขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับการดำเนินงานของทั้งกลุ่มให้ได้ตามมาตรฐานสากล แนวปฏิบัตินี้ได้กำหนดทิศทางวิธีการการจัดการประเด็นต่างๆ ที่ไทยยูเนี่ยน และภายในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน มีผลบังคับใช้กับพนักงานของเรา บริษัทย่อย และผู้ประกอบการคู่ค้าของเราในทุกผลิตภัณฑ์ – รวมถึงผู้ที่อยู่ในธุรกิจประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแหล่งจัดซื้อทั่วไป เช่น ผู้ให้บริการด้านปศุสัตว์ การบรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบอาหารและสารปรุงแต่ง และโลจิสติกส์ โดยจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานดังกล่าวได้รับการจัดทำไว้ 19 ภาษา

ในโครงการการปฏิบัติตามคำเรียกร้องของสังคม 3 ขั้นตอน ไทยยูเนี่ยนทำงานร่วมกับผู้ประกอบการคู่ค้าโดย:

 • ลงนามในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน;
 • ในโครงการสร้างความสามารถ บริษัทจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการคู่ค้าที่ต้องการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติซึ่งในปัจจุบันอาจยังไม่สามารถทำได้ตามข้อกำหนดของพันธกิจ และ
 • ทำการตรวจสอบผู้ประกอบการคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการจัดฝึกอบรมเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิกการทำธุรกิจร่วมกัน หากมีความจำเป็น

ปี 2560 เราเปิดตัวโครงการการพัฒนาเรือประมง และแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง หรือเรียกสั้นๆ ว่า VCoC ซึ่งสะท้อนถึงสภาพการทำงานบนเรือประมงที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงนี้ เป็นส่วนขยายจากจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน

คู่ค้าทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยนในปัจจุบัน และคู่ค้ารายใหม่ต้องลงนามในแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงในการทำธุรกิจกับบริษัท ซึ่งเป็นการยืนยันว่า มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ VCoC กับเรือประมงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ศึกษาจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

BUSINESS ETHICS AND LABOR CODE OF CONDUCT
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานสำหรับคู่ค้าของไทยยูเนี่ยน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานสำหรับคู่ค้าของไทยยูเนี่ยน

แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการละเมิดหลักปฏิบัติด้านแรงงาน

กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนสร้างช่องทางให้แก่พนักงานหรือบุคคลทั่วไป เพื่อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน โดยไทยยูเนี่ยนสนับสนุนให้มีการรายงาน ถ้าพบเห็นการละเมิดผิดจรรยาบรรณของตัวพนักงาน คู่ค้า รวมถึงพนักงานของบริษัทคู่ค้า ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ร้องเรียน และไทยยูเนี่ยนจะตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยปราศจากอคติ ผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะได้รับการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน สามารถยื่นเรื่องได้ที่ช่องทางดังนี้

ช่องทางสำหรับไทยยูเนี่ยนทั่วโลก

ไม่ว่าการละเมิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่ประเทศใด ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการละเมิดผ่านทางเวบไซต์หรือโทรศัพท์ไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  thaiunion.ethicspoint.com

หรือท่านสามารถร้องเรียนกับทางบริษัทไทยยูเนี่ยนได้โดยตรงผ่านอีเมล์ Labor.CoC@thaiunion.com 

ช่องทางสำหรับประเทศไทย

 • สถาบันอิสรา

  พนักงานแรงงานในประเทศไทยสามารถสอบถามข้อมูลด้านสิทธิ แจ้งข้อร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ขม. ผ่านสายด่วนของสถาบันอิสราดังนี้

  ภาษาพม่า: 1-800-010-180
  ภาษาลาวและไทย: 1-800-010-182
  ภาษากัมพูชา: 1-800-010-181
  เว็บไซต์ www.issarainstitute.org

 • กระทรวงแรงงาน
  สายด่วน: 1506 กด “3” สายด่วน สำหรับ แรงงานข้ามชาติ: 1694 - มีทั้งภาษาเขมร และพม่า

 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
  สายด่วนร้องเรียน: 1377

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังสนับสนุนให้พนักงานแรงงานใช้ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนที่บริษัทจัดขึ้น เช่น ตู้รับข้อร้องเรียน สายด่วน โดยรายละเอียดของช่องทางเหล่านี้ ได้จัดแสดงไว้ในส่วนพื้นที่ของแต่ละโรงงาน หรือสถานที่ทำงาน