โครงสร้างองค์กรของศูนย์นวัตกรรม

เราบรรลุความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ลูกค้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรม