ศูนย์นวัตกรรม

ด้วยสมมติฐานที่ท้าท้ายจะช่วยสร้างมูลค่าร่วมกัน