แถลงการณ์จากไทยยูเนี่ยน

จากที่มีรายงานออกสู่สาธารณชนในวันที่ 11 กันยายน 2560 ว่า บริษัท Tri-Union Seafoods LLC บริษัทย่อยของบริษัทไทยยูเนี่ยน ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้แบรนด์ Chicken of the Sea (COSI) ได้รับการผ่อนผันแบบมีเงื่อนไข (Conditional Leniency) จากกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (DOJ) ในการสอบสวนการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสถานะการผ่อนผันแบบมีเงื่อนไขของทาง COSI นั้นหมายความว่า หากทาง COSI ยังคงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทาง DOJ ต่อไป ทั้งตัว COSI หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ COSI ที่อยู่ในกรอบที่ถูกสอบสวน จะไม่ถูกเรียกให้ชำระค่าปรับทางอาญา ไม่ถูกลงโทษจำคุกหรือถูกดำเนินคดี ทั้งนี้ บริษัทไทยยูเนี่ยน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำที่ทาง COSI ได้รับการผ่อนผันแบบมีเงี่อนไข

ในขณะที่ทางบริษัทไทยยูเนี่ยนได้ถูกระบุชื่อว่าเป็นจำเลยในการดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งหลายคดี ซึ่งถูกนำมารวมเป็นเรื่องเดียวกันและกำลังรอคำพิพากษาจากศาลรัฐบาลกลางสหรัฐแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทางบริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่มีมูล  ทางบริษัทฯ ไม่เคยกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งไม่เคยทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่อผู้บริโภค ลูกค้าของบริษัทฯ ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ทูน่าที่คุณภาพเป็นเลิศในราคายุติธรรมมาโดยตลอด

บริษัทฯ จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะปกป้องตนเองและโต้แย้งข้อกล่าวหานี้อย่างจริงจัง และจะยังคงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและความยั่งยืนต่อไป